Spread the love

“හැඳුනුම්පතේ කෝටි 266ක් බහිරවයා ගිල්ලාද?” යන ප්‍රධාන සිරස්තලය යටතේ පල කරන ලද ප්‍රවෘත්තියක් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තුමේන්තවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා මෙසේ කරුණු පැහැදිලි කරයි

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට 2002 වර්ෂයේ සිට විවිධ අවස්ථාවන් වලදී අවශ්‍ය පියවරයන් ගෙන තිබුනද “විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය” නමින් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද්දේ 2011.08.17 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව 2012.09.24 දින සිටය.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණු වනුයේ ; අවු:15 හා ඊට වැඩි සියලු ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියන්ගේ ජිවදත්ත හා ජිවමිතික (Biometrics) දත්ත එක් රැස් කොට නැවත ලියාපදිංචි කිරීම තුලින් පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික නාම ලේඛනය (National Register of Persons–NRP) ස්ථාපිත කිරීමත්, ලියාපදිංචි පුරවැසියන් සඳහා විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමත්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා පුද්ගල අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම හා තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරිමත් වේ.
මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අදාල විෂයභාර අමාත්‍යංශයේ පූර්ණ මෙහෙයවීම මත පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවන අතර අරමුදල් සම්පාදනය මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් අමාත්‍යංශ වැය ශිර්ෂය යටතේ සිදු වේ.

විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය මගින් ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් 2012 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා , මහජනතාවට ජාතික හැඳුනුම්පත ලබාගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම කාර්යයන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සිදුකර ගැනීමට හැකි වන පරිදි දෙපාර්තමේන්තු හැඳුනුම්පත් ඒකකයක් සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල
(335) අවශ්‍ය තාක්ෂණික හා භෞතික යටිතල පහසුකම් සහ මානව සම්පත් සහිතව ස්ථාපිත කිරීමත් “
දෙපාර්තමේන්තු සේවාවන් පළාත් මට්ටමට විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා දකුණු, වයඹ, නැගෙනහිර, උතුරු හා මධ්‍යම යන පළාත්වල දෙපාර්තමේන්තු පළාත් කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීමත් ,
මහජනතාව වෙත පුළුල් සේවාවක් සැපයිය හැකි පරිදි කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක අවම පහසුකම් යටතේ පැරණි යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරමින් 1972 වර්ෂයේ සිට ජාවත්තේ පිහිටි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, වර්ෂ 45කට පසු අධි තාක්ෂණික පහසුකම් සහිතව 2016 වර්ෂයේදී බත්තරමුල්ල සුහුරුපාය ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කිරීමත්,
මහජනතාවට ක්ෂණික හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හා පළාත් කාර්යාල VPN තාක්ෂණය මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය සමග සම්බන්ධ කිරීමත්
 ප්‍රාදේශීය, පළාත් හා ප්‍රධාන කාර්යාල කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා සංවර්ධන නිලධාරින් 1296ක් පුහුණු කර අනුයුක්ත කිරීමත්;
 ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ සිට ග්‍රාම නිලධාරින් දක්වා සියලුම ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමත් ;
 ICAO ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට අනුව පුද්ගල ඡායාරූප ලබාගැනීම සඳහා දිවයින පුරා ඡායාරූපාගාර 2341ක් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කර ඡායාරූප ශිල්පීන් පුහුණු කිරිමත්, එම ඡායාරූප මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට යොමු කිරීමට අදාළ මෘදුකාංගය ඡායාරූපාගාරවල ස්ථාපිත කිරිමත් ;

 පුද්ගල තොරතුරු අතින් ලියා, ඡායාරූපය අලවා ලැමිනේට් කර නිකුත් කල පැරණි කාඩ්පත වෙනුවට 2017 ඔක්තෝබර් 27 දින සිට ICAO ඡායාරූපය සහිතව ලේසර් තාක්ෂණය මඟින් භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් පුද්ගල තොරතුරු පුද්ගලාරෝපනය කරන ලද පොලිකාබනේට් කාඩ්පතක් හඳුන්වාදීමත් ඒ් සඳහා පුද්ගලාරෝපන පද්ධතිය හා පෙර මුද්‍රිත කාඩ්පත් මිළදී ගැනීමත් ;
 ප්‍රධාන කාර්යාලයට අමතරව ගාල්ල පළාත් කාර්යාලය මගින් ද එක්දින සේවා පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය කිරීමත් ;
 හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාල මෘදුකාග හා එයට අදාල දෘඩාංග සියල්ල මිළදී ගෙන මේ දක්වා නඩත්තු හා සේවා කටයුතු කිරීමත් ;යනාදිය සිදුකර ඇත. මෙම සියලු කාර්යයන් ඉටු කර ඇත්තේ 2012 වර්ෂයේ බඳවා ගත් 6 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ සිට මේ දක්වා වරින් වර ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතාවය මත කළමණාකරන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මත බඳවාගත් කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 29 ක් හෝ ඊට අඩු කාර්ය මණ්ඩලයක් මඟිනි.
මෙම කාළය තුල ව්‍යාපෘතිය විවිධ අමාත්‍යංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ අතර විවිධ අවස්ථාවලදී ගන්නා ලද ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ සැලසුම් සංශෝධනයට ලක් වූ බැවින් ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අරමුණ කරා ලඟා වීමට මේ දක්වා නොහැකි වී ඇත.
ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අරමුණ වන පුරවැසියන් මිලියන 16.5ක් නැවත ලියාපදිංචි කර ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යසම ඩිජිටල් අනන්‍යතා අංකය (SL-UDI) සහිත විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම 2020.12.01 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් පහත සඳහන් පරිදි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන නියෝජිතායනය (ICTA) හා විද්‍යුත්
ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය වෙත පවරන ලදී.
ප්‍රධාන මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කොට ස්ථාපිත කිරීමත්, ප්‍රධාන දත්ත මධ්‍යස්ථානය හා අපදා ප්‍රතිසාධන දත්ත මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කොට අවශ්‍ය දෘඩාංග හා ජාලකරණ පහසුකම් ලබාදීමත්, ජීවමිතික දත්ත ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග ප්‍රසම්පාදනය කිරීමත්, ව්‍යාපෘතියේ අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීමත් ICTA ආයතනය වෙත පැවරිණි.
ව්‍යාපෘතියේ අරමුණට අදාළ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන අවු:15 හා ඊට වැඩි සියලු ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියන්ගේ ජිවදත්ත හා ජිවමිතික දත්ත එක් රැස් කොට නැවත ලියාපදිංචි කිරීම තුලින් පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික නාම ලේඛනය (National Register of Persons) ස්ථාපිත කිරීමත්, එම ලියාපදිංචි පුරවැසියන් සඳහා විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමත්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සඳහා පුද්ගල අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම හා තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරිමත් ව්‍යාපෘතිය වෙත පැවරිණි. මෙම ප්‍රධාන කාර්යයන් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා යෝජිත පූර්ව කාර්යයන් වන ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ දත්ත රැස්කිරීමේ ඒකක ස්ථාපිත කිරීමත්, එම ප්‍රාදේශීය ඒකක වල සහ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ භෞතික, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමත් ඊට අදාළ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අමතර කාර්යය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම් හා පුහුණු කිරීමත් ව්‍යාපෘතිය වෙත පැවරිණි.
ICTA ආයතනය විසින් ප්‍රධාන මෘදුකාංගය සකස් කිරීමටත්, ප්‍රධාන දත්ත මධ්‍යස්ථානය හා ආපදා ප්‍රතිසාධන දත්ත මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය දෘඩාංග හා ජාලකරණ පහසුකම් ලබාදීමටත්, ජීවමිතික දත්ත ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග මිලදී ගැනීමටත් සුදුසු සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ
කර ඇත. එම ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සම්පූර්ණ වන කාල වකවානුව අනුව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය වෙත පැවරී ඇති ඉහත සඳහන් කාර්යයන් නොපමාව ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කර ඇතැයිද වියානි ගුණිතිලක මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය..