විදුලි කප්පාදුව මෙලෙසින්..

Spread the love


විදුලි කප්පාදුව අද (21) දිනයේ පැය තුනකට වැඩි කාලයක් සිදුවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම මේ අයුරින්සටහන් කර තිබෙනවා

ඒ අනුව අද කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

A,B,C,D, E, F, G, H, I, K, L කලාප සඳහා – උදෑසන කාලයේ – පැය 2 යි – රාත්‍රී කාලයේ – පැය 1 යි විනාඩි

20 P, Q, R, S, T, U, V, W කලාප සඳහා – උදෑසන කාලයේ – පැය 2 යි – රාත්‍රී කාලයේ – පැය 1 යි විනාඩි 20 එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන වේලාවන් පහතින් දැක්වේ.