විදුලි කප්පාදුව මෙලෙසින්…

Spread the love


අද (21) විදුලි කප්පාදුව පැය තුනකට වැඩි කාලයක් සිදුවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව අද කලාප අනුව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත පැය ගණන් මෙසේයි.

A,B,C,D, E, F, G, H, I, K, L කලාප සඳහා – උදෑසන කාලයේ – පැය 2 යි – රාත්‍රී කාලයේ – පැය 1 යි විනාඩි

20 P, Q, R, S, T, U, V, W කලාප සඳහා – උදෑසන කාලයේ – පැය 2 යි – රාත්‍රී කාලයේ – පැය 1 යි විනාඩි 20 එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන්නේ මෙලෙසින්..